خدای سبحان، زن را با سرمایه ی عاطفه آفرید تا معلم رقت باشد و پیام عاطفه بیاورد.اگر جامعه ای این درس رقت و عاطفه را ترک نمود و به دنبال غریزه و شهوت رفت به همان فسادی مبتلا می شود که در غرب ظهور کرده است.زن به عنوان امین حق الله از نظر قرآن، مطرح است یعنی این مقام و این حرمت و حیثیت را خدای سبحان که حق خود اوست، به زن داده و فرموده: این حق مرا به عنوان امانت حفظ کن.

                                                                            "حضرت آیت الله جوادی آملی"

 

حـرفـ. آخـ.ر : خواهرم تا چه اندازه امین خوبی در قبال حق الله بودی؟