هزاران سال از آغاز حیات بشر بر این کره ی خاکی می گذرد و همه ی آنان تا به امروز مرده اند و ما نیز خواهیم مرد و بر مرگ ما نیز قرن ها خواهد گذشت.خوشا آنان که مردانه مرده اند و تو ای عزیز، بدان که تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند.

 حـرفـ. آخـ.ر : یاد شهدایمان بخیر..