مطلب اصلی و اول، این است که این ازدواجی که خدای متعال سنت قرار داده و آفرینش هم آن را اقتضا میکند، یکی از نعمت ها و اسرار الهی و یکی از پدیده های اجتناب ناپذیر زندگی بشری است.میشد که خداوند در قوانین آسمانی، این موضوع را لازم، واجب و حتمی و یا مجاز کند و مردم را رها کند تا یکی یکی بروند و باهم ازدواج کنند، اما این کار را نکرده است؛ بلکه ازدواج را یک ارزش قرار داده، یعنی کسی که ازدواج نمی کند خود را از این ارزش محروم کرده است. «حضرت امام خامنه ای مدظله العالی»          "برگرفته از کتاب مطلع عشق"