امام  خمینی (ره) در ماه رمضان هر روز ده جزء قرآن می خواندند؛ یعنی هر سه روز، یک مرتبه قرآن را ختم می کردند.

بعضی برادران خوشحال شده بودند که دو دوره قرآن را در این ماه خوانده اند ولی بعد متوجه می شدند امام ده یا یازده دور قرآن را در طول این ماه شریف خوانده اند.

 حـرفـ. دل : خدایا در این ماه عزیز توفیق ختم و درک عمیقی از قرآن رو به ما عطا بفرما. ان شاء الله.آمین.